2020-01-07 13:40:14

OBAVIJEST O PRISTUPU KANDIDATA NA PISANO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ICE ŠKOLE

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA

Kršnjavoga 2, Zagreb

KLASA: 100-01/19-01/38

URBROJ: 251-124/02-19-2

Zagreb, 07.01.2020.  

                                                                                                                         

PREDMET: Obavijest o pristupu na pisano testiranje

                                   

Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete prema čl. 105 st. 16 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) mogu pristupiti pisanom testiranju za radno mjesto tajnika/ice škole:

Sonja Longin

Lucija Širanović

Antonia Mohorić

Baldo Goleš

Mirela Tomljanović Radović

Jasminka Kutnjak

Ana Meštrić

Ivana Kožul

Dijana Sanader

Iva Glavač

Dalibor Petrina

Sandra Lovrić

Kristina Podhraški Martinčić

Ivona Grubešić

Marcela Topolko

Gordana Jagnić Nenadić

Jelena Stjepić

Nikolina Maretić

Krešimir Budić

Iva Šimunović

 


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb